សុំលុយ១ម៉ឺនទុកឲ្យប៉ូលីសចាយ

N : ខ្ញុំអត់ខុសអីផង ហេតុអីត្រូវផាក ?
Police : ពេលបត់អត់មើលភ្លើងក្រហម
N : អុញ!!!! ពេលខ្ញុំបត់ស្តាំ ភ្លើងខៀវនៅ១៤វិនាទីទៀតសោះនឹង ?
Police :មើលស្តុបក្រោយបែក ចឹងក៏គេត្រូវផាកដែរ
N : ហាក!!! មានច្បាប់នឹងដែរ? ហ៊ឹមហា៎ ហ៊ឹមហា៎ ( ផាំង ផូសលូវហើយ កំពុង​តែ​ចង់​ធាក់​មនុស្សផង )
Police : លូវឲ្យ១ម៉ឺនមក ទុកថាឲ្យប៉ូលីសចាយ ( តេន… តេន… ចេញកន្ទុយហើយតើ )
N : ហេ បើខុសតាមធម្មតាយ៉ាងច្រើន អស់៥ពាន់រៀល មានរឿងអីដល់១ម៉ឺន?
Police : ១ម៉ឺនហូវ ទុកថាឲ្យប៉ូលីសចាយ ឆ្លងឆ្នាំថ្មី ( អើឲ្យវាចឹងចុះ ក្លាយ​ជា​អង្គការ​មនុស្ស​ធម៌​ពី​អង្កាល់​ហេ​ខ្ញុំ ក្តៀន​ដូច​គេ​ចុក​ចឹង )

អូ..យេ… យេ… អូ..ឡា… ឡា… ក្តៀនយោបល់ ផាកមិនបាន មកសុំត្រង់ៗ កំពុងអារម្មណ៍​មិន​ល្អ​ហើយប្រញាប់​ផង មកចង្រៃ​នឺងអ្នកអង្គាម​ឆ្អឹង​ទៀត មិន​ដឹង​ក្លាយ​ជា​ម៉ែ​ពួក​គាត់​នឹង​តាំង​កាលហេ បាន​មក​សុំ​លុយ​ចាយ​ចឹង 😮

ល្ហើយ.. អ្នកដាច់ដាប់សុំហើយ ចាត់ទុក​ថា​ដាក់​លុយ​ទុក​ធ្វើ​បុណ្យ​ឲ្យ​គាត់​បាន​ទៅ​សុខ​កត្តិភព​ចុះ ទៅ​ឲ្យ​បាន​សុខ​ទៅ

Advertisements

About pkay_sour

sick of crying , tired of trying ... yeah.... i am smiling but deep inside i am so sad and lonely I am not perfect but i can try my best...
អត្ថបទនេះត្រូវបាន​ផ្សាយក្នុង ហួសចិត្ត។ ប៊ុកម៉ាក តំណភ្ជាប់​អចិន្ត្រៃ​យ៍​

50 Responses to សុំលុយ១ម៉ឺនទុកឲ្យប៉ូលីសចាយ

 1. វិចូច ថា:

  សុំសើចមួយ!

  ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀

 2. share4khmer ថា:

  អោយតាមសំរួលមោល បើមិនចង់ឈឺខ្លួនទាន់ 😆 😆
  កាដូឆ្នាំថ្មី ១០,០០០ ៛​ 😛

 3. ភារម្យ ថា:

  អូ!រកមុខឃើញហើយ អ្នកជេប៉ាលីស!!! បានស្វាមីកូនប៉ាលីសទៅលោក!!!!! ហុហុហុហុហុហុ!!! 😆

 4. monyrinataro ថា:

  បើខ្ញុំវិញ វ៉ៃប្រាវ គ្មានស្គាល់ប៉ូលីសមិនប៉ូលីសទេ តាមចិត្តខឹងវិញ ដកកាំភ្លើងបាញ់លេង!
  តាមចិត្តខន្តីវិញ ប្រពៃណាស់ៗ ១ម៉ឺនរៀលមានទៅឆ្អី ( ក្នុងហៅប៉ៅសល់តែ៣ពាន់រៀល) 😆

 5. ចិត្ត​បាន​ខ្លះទៅ ក្រែងលោលោកប៉ូលីសគាត់បុណ្យឲ្យរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំថ្មី! 😀

 6. ឧត្តម ថា:

  ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់ ង៉ាស់

 7. Long ថា:

  សុំចូលរួមសោកស្តាយផង
  ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀

 8. ដូចជាឆ្វាក់ជាង​បងសុភ័ក្រ្ត​ នឹង​ពូស៊ីម៉ាដាមទៀតនេះ!

 9. cambomaths ថា:

  ងិ! ងិៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗ

 10. ហេហេ! ម៉េចក៏មិនប្រាប់ញ៉ុម កុំអីទៅប្រដៅពួកហ្នឹងអោយដឹងដៃម៉ាដង មែនហេស៎?

 11. ម៉េចមិនហៅអ្នកភូមិទៅជួយ ខ្វះអីអ្នកមានចិត្តស្មោះដូចខ្ញុំចឹង
  បើចិត្តល្អបែបហ្នឹង សុំម៉ាម៉ឺនចាយដែល…

 12. Monika - ម៉ូនីការ ថា:

  ខ្ញុំសុំកុបពី វិចូចតិចសិន ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 និង ង៉ាស់ 😀 ង៉ាស់ 😀 ហាហា សុំចូលរួមសោកស្តាយផង!

 13. ឆ្នាំថ្មី ច្បាប់ថ្មីចឹងហើយ

 14. Comet ថា:

  ឆ្លង​ឆ្នាំ​ថ្មី!!!​ ហាសៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗ ខ្ញុំ​សង្ស័យ​តែ​ចឹង​ដែរ​ទេ​ ព្រោះ​ឃើញ​ពួកគាត់​ច្រើនៗ​ណាស់​អាឡូវ!!!

 15. achharia ថា:

  ធ្វើបុណ្យ ធ្វើអោយស្មោះ កុំរំពឹងចង់បានអ្វីមកវិញ ។
  បើអោយស្អីគេហើយនៅស្ដាយនៅស្រណោះអាឡោះអាល័យ
  អារម្មណ៍សោកស្ដាយហ្មួម៉ៅក្ដៅក្រហាយចិត្តហ្នឹងហើយជាបាបកម្ម 🙂

  • pkay_sour ថា:

   អីយ៉ា! ចេះធម៌ចេះអាសម្បើមណាស់តើនេះ ។ ចៃដន្យអីផ្កាយអត់មានបំណងចង់ធ្វើ​បុណ្យជាមួយពួកអស់លោកនឹងផង ចឹងធ្វើម៉េចវិញ? នេះគេហៅបង្ខំចិត្ត មិនមែនព្រម​ដោយស្មោះនោះហេ 😛

   • achharia ថា:

    បើមិនមែនព្រម​ដោយស្មោះនោះហេ ព្រមទាំងអាល័យ ? 🙂
    នេះលោកឆែបគ្រាន់តែសុំលុយ
    ចុះបើមានឆែបកម្លោះសុំចាឡាញ់វិញ គិតអាម៉េចហូវ ?

   • pkay_sour ថា:

    អាល័យក៏គ្មាន អាលោះក៏អត់ដែរ ។ សុំស្នេហ៍រឹតតែអត់ អាគិគិៗៗ ជួយមិនបានហេពៅ 😛

 16. សុភ័ណ្ឌ ថា:

  ហាហា… រងចាំទស្សនានៅវគ្គបន្តទៀតបងប្អូនយើង…

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s